Miért veszítette el látását

HARMADIK FEJEZET • Hogy veszítette el látását? •

A páter nem abban a sírkertben feküdt, ahol az élők hitték. A páter még darab ideig éldegélt halála után, mert volt még néhány elintézni való dolga a lengyel határszélen, ahol kóborló korában azelőtt gyakrabban megfordult. A páter maga helyett egy vándorszínészt temettetett el a kolostor kriptájában. A színész aznap este érkezett gyalogszerrel dél felől, és nem bírta már tovább a hófúvást, amely szemközt fújt.

Hiába kopogtatott a a sírás rontja a látást ajtókon, hogy előadhassa tudományát tudott néhány táncot, néhány dalt, galandot húzott a torkából, és lenyelt egy rozsdás kardota polgárok már megeresztették miért veszítette el látását, laposat pislantottak a pohos kancsó és parázsszemű kályha mellől azokra a nőnemű lényekre, akiknek papucsa néha végigcsoszogott a padlón; a kisasszonyok a délutáni nap hályogos szeme láttára miért veszítette el látását göndörödő hajukból, hogy abból estére láncot vagy gyűrűt fonjanak a kályha melletti kuckóban a vitéz számára, aki reggel indul a zászló alatt a király táborába miért veszítette el látását a vándorszínész tehát hiába erőltette rekedt hangját az ablakok alatt is, egy sem nyílott meg, hogy kolbászt vessen ki belőle egy kéz az énekesnek.

Ó, ezek a kezek, ezek a kolbászvető, jótékony kezek egykor, míg a színész fiatal volt, éppen úgy dörzsölgették a férfiak ujjait, mint sodorgatják a hajszálakat, amelyek fésűjükben maradnak.

látás, mint a szikrák a szemtől

A város utolsó házához is elérkezett a színész, amely házban éppen akkor fogta meg az öregasszony a bolhát, amely egész nap nyugtalanította, hogy még a litánián is le kellett hajolnia vastag miért veszítette el látását. Itt a komédiás felsóhajtott — Bár találnék egy üres koporsót, ahol meghúzódhatnám a hófúvás elől! Csak ezt várta a pap. Mert az egynapos halottak még nem távolodtak el annyira az emberektől, hogy bizonyos szívességet meg ne tehetnének.

A pap tehát nyomban átengedte koporsóját a színésznek — ő maga pedig ezen az éjszakán útra kelt, hogy elvégezze tennivalóit a lengyel határszélen. A színész nem csodálkozott, midőn a legközelebbi évfordulón templomi zászlók alatt ájtatos gyülekezet közeledett sírjához, nyomorékká senyvedt öregemberek akik bezzeg másképpen vitték a lábukat, amíg vinni tudtákfolyós szemű öregasszonyok akik bizony nem sírtak, amikor idegen katonák roptak újszerű táncokat a piacon reszkető kézzel megérintgették a követ fejénél — a színész magában azt gondolta, hogy ezek az emberek az ő tisztelői, akik valamikor táncolni vagy bukfencezni látták.

A pap pedig mendegélt tovább a maga útján, mert tennivalója volt, mint általában a férfiaknak, akik életükben sok földet bejártak, sokféle poharat kiürítettek, és sok asszonyi szeszéllyel megismerkedtek — mert abban az időben a papok is derekukra csavarták a csuhát, amikor lóra ültek.

Vakság a fejlődő országokban

Elég az hozzá, hogy a szentpap halála utáni dolgairól hallgat a krónika — szemvizsgálat színvakság táblázathoz volt tán egy parasztleheletű özvegy asszonynál, vagy a muzsikusok bandájában ütögette a dobot, amely muzsikusok lakodalomról lakodalomra járnak, és megismerkednek a tartomány minden valamirevaló asszonybokájával — a szentember másodszor egy vásári verekedésben halt meg, ahol igen rossz helyen találta egy nagy bot.

Eltemették a többi verekedőkkel a temető árkában, a hóhér házának közelében, a kóborló kutyákat nem riasztotta el senki, mikor kaparták a földet, és így évekig volt a szent hálótársa egy csúf, vörös szőrű eb, amely rútsága és betegsége miatt már csak azokkal a magzatokkal táplálkozhatott, amely magzatokat éjszaka a bástyákról miért veszítette el látását sáncárokba vetnek nagykendőjük alól a vénasszonyok.

Móznak hívták a városkát, és már a középkor óta híres volt tolvajairól és repedt sarkú nőszemélyeiről. Az idevaló hamisjátékosok messzi országokba elkalandoztak a tudományukkal;34 olyan miért veszítette el látását, finom kezük volt, hogy az öreg és tapasztalt kapitányok a kezükről felismerték a móziakat.

Az itten született lányok pedig nagy veszedelmet jelentettek a férfiaknak. Táncolni és énekelni tudtak már gyermekségükben, a szívük ellenben oly hideg volt, mint a hat hónapig tartó tél.

A dobocskák és csengőcskék az idevaló nők kezében megelevenedtek, mint a göröngyök a boszorkányok éjjelén. A cipősarkak e nők lábán sikoltani tudtak, mint a szűz leányok. A szoknyák pergő fodrozataiban kígyók nyüzsögtek, amely kígyók észrevétlenül fojtják meg a férfiakat.

Mindent elfelejtető mámort loptak a pohárba, amelyet kezükkel megérintettek, versben beszélt az a virág, amelyet keblükre tűztek. A fülük mellett fodorított haj úgy csilingelt, mint a lélekharang, amelynek hangjára a haldoklónak legszebb napjai és évei szoktak eszükbe jutni.

Ha titkosan nőtt hajukból egy göndör szálat alvó férfi homlokára tettek, az felébredt, megszerelmesedve, megkönnyebbedve, múltat és jelent elfeledve.

Reményik László - Könnyű neked... Bevezetés / hangoskönyv

Ha az idevaló férfiakat valahol, valamerre cserbenhagyta szerencséjük, és utolsó napjaikat a lelkiatya keserves, keserű szavai mellett töltötték a siralomházban, útra kelt az anya vagy testvér vagy szerető, hogy bűbájos hajából megajándékozza a halálraítéltet, mire annak fájdalma nyomban csillapodott. Ennek a városnak a temetőárkában feküdt tehát az ifjúkori szent, akihez a rossz-szemű mindig a legnagyobb bizalommal fordult.

látás plusz és plusz 2

A rossz-szemű a nappalt a postaállomáson töltötte, ahol a legtarkább gyülekezet várta a postaszán indulását. Innen mentek el a móziak a világ négy tája felé, hogy kipróbálják alacsonyabb látás egy ideig. Felöltözködtek spanyol hidalgónak és brazíliai ültetvényesnek, leborotválták a szakállukat és bajuszukat, amerikai útlevelet tettek a zsebükbe.

Itt illegették magukat a Párizsba induló grófnék, hercegnék és táncosnék, itt nézegette kis tükrében sűrű szemöldökét az énekesnő, aki majdan az orosz Operában könnyekre fakasztja hallgatóit, karcsú lábszárain lengett a balerina, aki a baden-badeni nyári színházban fog fellépni.

Itt minden nemzet nyelvén beszéltek, minden ország pénzét ismerték, minden adresszt tudtak Európában, ahol már a régi móziak is barátságos otthont és pártfogást leltek.

Vakságot okozhat a cukorbetegség szövődménye – Semmelweis Hírek

Az itthon maradók egyszerű, mindennapi öltözetükben kísérték az elutazókat a postaállomásra. A férfiakon hosszú kaftánok libegtek, arcukat komor szakállak környékezték, szemüknek vad tekintete volt, és zsebre dugott kezük mindig ökölbe volt szorítva.

A nők tarka kendőikbe35 úgy beburkolóztak, hogy csak az orruk és sötét szemük látszott. Nem irigyelték azokat, akik innen messzire elmennek, hanem ennek a fajnak mindent feláldozó szerelmével és szeretetével vették körül atyafiaikat. Ők tudták előre, hogy nem csalatkoznak a lombos hajzatú ifjúban, aki hegedűművészként vonul végig Európa minden városán, nem felejti el őket a táncosnő, ha lábai elé öreg királyok és gazdag bankárok borulnak.

És a hidalgó, ha majd a párizsi börzén szerencsésen megjárta a gazdagodás útját, palotáját nem zárja be a segélyre szorult atyafiak elől. Az aggastyánok reszketve mormogtak áldásokat, amelyeket csak ilyen alkalmakkor szokás elmondani, az öregasszonyok szégyenkezve húzódtak a sarokba, mintha bocsánatot kérnének, hogy ide bátorkodtak.

mi a látomás 06

A leányok oly merev, szinte bűvölő tekintettel néztek útra induló vőlegényükre, hogy e pillantást miért veszítette el látását földkerekség túlsó felén sem lehet elfelejteni.

A postaház környékén egy magános leánnyal ismerkedett meg a rossz-szemű. Egyedül állott a leány, mint az akácfa a havas országúton. A férfiak oly sötéten mentek el mellette, hosszú kabátjaikban, mint a varjak. Elfordították a fejüket, mintha már a megvetésüket mutatva is megtisztelnék a leányt. Az asszonyok, különösen az öregebbek, avas fogaik mellől a földre köptek, amint a leány mellett elhaladtak.

Egy kaftános, Ábrahám-szakállas férfi, aki hivatalos komolysággal közelgett a város felől, fekete körmű, nagy tenyerével kétszer arcul ütötte a leányt.

Évente több ezer ember veszíti el a látását FORRÁS: Weborvos Lapszemle A megelőzhető vakságra és okaira hívják fel a figyelmet a látás világnapi események. A látás világnapját World Sight Day minden év október második csütörtökén tartják. Miközben a vakság 80 százalékban megelőzhető lenne, hazánkban évente ember veszíti el a látását, és csak az 50 éves és annál idősebb korosztályban közel 33 ezer vak és ezer látássérült ember él.

A leány szótlanul elindult a postaállomásról a város felé. Ebben a városban csak azért voltak boltok, hogy legyen mit zárva tartani: a zöldre kopott vasállókon gyermekfej nagyságú lakatok lógtak, mintha ezekbe a boltokba, raktárokba volna felhalmozva mindaz a kincs, amelyet a móziak a középkor óta a világ minden tájékain jogos vagy jogtalan úton birtokukba vettek.

A vakság leggyakoribb okai

Bizonyára itt vannak azok a selymek, bársonyok, ékszerek, fegyverek, gyémántok, amelyekben a középkori Lengyelország pompázott, amelyeket manapság csupán festményekről ismerünk. Ezek a sötét boltok, amelyek pinceablakaikkal keresztül-kasul húzódnak a házak alatt, mint a vakondok folyosói a föld alatt, ezek őrzik furfangos závárzataik alatt mindazt a gazdagságot, amelyet Lengyelföldön évszázadokon át elpazaroltak.

Ezeknek a boltoknak a gazdái azok az öreg kereskedők,36 akik meghalnak, ha nem kereskedhetnek. Mindig újabb és újabb vállalatba fognak, bármilyen módon megszaporodtak az évek vállaik felett. Ki tudná, hol járnak most messzi a világban, batyuval vállukon, gyalogszerrel vagy rossz szekéren vagy alig észrevehetően sikló expresszvonaton, miután boltjaikat itt bezárták?

A házak sötétek, avasok, zártak, mintha örökké attól tartanának, hogy ellenség rohanja meg a várost.

Tartalomjegyzék

Az ablakokból nem hajlik ki egyetlen fej sem, a kíváncsi nők bizonyosan a házak hátulsó szobáiba vannak zárva, míg a férfiak gondolkozva, találgatva róják a szobát. Máshol igen tágas, leszögezett ládákkal teli udvarokat látni, amelyeknek kapui oly tárva-nyitva vannak, mintha estére a karaván megérkezését várná, amely itt tölti az éjszakát.

A szűk, mocskos sikátorok csodálatosan szennyes vizekkel vannak teli, amelyeket a földkerekség legpiszkosabb szolgálói öntenek ki. A zsindelyfedelek oly mélyen ereszkednek alá, mint a kalapot húzzák szemükre azok, akik nem akarnak ismerkedni. Ám a piacon, amelyre a varjak szállnak a tornyokra, minden sarkon embercsoport vitatkozik, hadonász oly hévvel, mintha aznap üzent volna hadat a király. A kávéházak, kocsmák ugyancsak ily felizgult emberekkel vannak telve, akik évek óta magyaráznak itt egymásnak valamit, és egymást meggyőzni nem tudják.

Ravasz tekintetű, kopott koldusok oldalognak ott, ahol legsűrűbb a tömeg, és hosszú pipaszáraik megől tolakodva figyelmeztetik az embereket, hogy ők is a világon vannak, és élni akarnak.

Mit adnak el itt? Mit vesznek itt? Mindenki izgatott, mintha élete legnagyobb vásárán volna. A piac túlsó oldalán, a franciás külsejű cukrászdában kövér, tollas kalapú asszonyságok oly bőségesen dugják vastag ajkaik közé a süteményeket, mintha létük egyetlen célja volna, hogy minél kövérebbek legyenek. A leány lehajtott fejjel surrant keresztül a piacon, csak egypár züllött koldus vette észre, aki, mintha valami vallási szertartást végezne, átkozódva utána köpött.

A leány ügyet sem vetett támadóira, egy igen piszkos folyócskán emelt sötét hídra ért amelynek tetőzetét valószínűleg még Kázmér király dárdásai lyukasztották áta külvárosnak irányította lépteit. Itt aztán teljes miért veszítette el látását a zűrzavar az utcák és házak között. Sikátorok nyíltak, amelyekről tán senki sem tudta, hová vezetnek.

Olvassa el is