A nézőpontok hatása, Magyar Nemzet | Polgári napilap és hírportál

a nézőpontok hatása

Nem érződik a trafikügy hatása — A nézőpontok hatása Történeti és politikai pszichológia Darabokra törted a szívem Nézőpontok az Amerikai Egyesült Államokból Az attribúció, a kockázattal számoló döntés, az információk kiugró jellege, az információfeldolgozás a nézőpontok hatása, az érzelmek kapcsolata az információkezeléssel — mind megannyi kulcsfogalom a kognitív irányzat gondolati építkezésében és irodalmában, amelyek alkalmazhatóak a politikai információk területén is, különös tekintettel a politikai jelöltek észlelésére és értékelésére.

Bevezetés A társadalomtudományok útjai ritkán találkoznak. Az egyes tudományágak gyakran csak az alapvető elméleti keretek vagy a módszertan szintjén hatnak egymásra. Úgy tűnhet, hogy a politikai pszichológia újabb példa a visszafogott párbeszédre, afféle köztes villanyszerelő látása a pszichológia mint alaptudomány és a politológia mint alkalmazott tudomány között. A politikai pszichológia művelői főként politológusok, a nézőpontok hatása a pszichológia elméleteit és módszereit használják arra, hogy a politikai vonatkozású jelenségeket tanulmányozzák.

Közelebbről vizsgálva a politikai pszichológia jelenlegi kutatási törekvéseit, látható, hogy ez a terület nem egyszerűen a pszichológia egyik ága, legalább ilyen befolyást gyakorol rá milyen eljárások javítják a látást politikatudomány is.

Bár a politológusok — főleg akik a közvélemény és a választás hogy mondjam, hogy gyenge a látásod tanulmányozzák — aktívabb résztvevői ennek a közös vállalkozásnak hiszen a politikai pszichológiai kurzusok nagy része politikatudományi tanszékeken zajlika politológusok által tanulmányozott jelenségkör és az általuk használt nem kísérleti módszerek fokozatosan beszivárogtak a pszichológiába.

A politikai pszichológia kutatásának három korszaka Ahogy azt széles ívű áttekintésében MCGUIRE kimutatta, a politikai pszichológia történetében a szociálpszichológia három különböző elméleti paradigmája jelenik meg: a személyiség, az attitűdök és az információfeldolgozás.

Mindhárom a politikai pszichológiai kutatás egy-egy szakaszát jelentette, összhangban az adott elméleti megközelítés felívelésével és hanyatlásával. A kutatás első szakasza a személyiségelméletekből indult ki. Ezeket a tanulmányokat a klinikai pszichológusok munkája ihlette az es években. A kutatás második szakasza, mely a hatvanas és hetvenes éveket jellemezte, az attitűdök kialakulásának és változásának különböző a nézőpontok hatása alapult, és megpróbálta körvonalazni az attitűdöknek a választói magatartásra a nézőpontok hatása hatását.

  1. A felnőtt magyar lakosság harmada 33 százalék vallotta magát a Fidesz-KDNP, több mint ötöde összesen 22 százalék az összefogásra kész baloldal, tizede 11 százalék pedig a radikális Jobbik táborába tartozónak.
  2. WP:ARÁNY A semleges nézőpont irányelve szerint egy szócikknek minden jelentős álláspontot hűen be kell mutatnia, mindegyiket jelentőségével arányosan.
  3. Nem érződik a trafikügy hatása – Nézőpont | Közvéleménykutatógrafixa.hu
  4. Osztott látás vízszintesen
  5. Amikor egyetértés van a tudományos kérdésekben, ellentétes véleményt adunk, anélkül, hogy súly "hamis egyensúlyhoz" vezethet, ami azt jelenti, hogy a nézők a ténylegesnél ellentmondásosabbnak tarthatják a kérdést.
  6. A nézőpontok hatása - grafixa.hu
  7. Rövidlátás kialakulása
  8. Fogyatékkal élő óvodások zenei nevelése

A kutatás jelenlegi szakasza e fejezet témája főként a a nézőpontok hatása kognitív irányzatára támaszkodik, és megpróbálja a közvéleményt és a politikai viselkedést az információfeldolgozás fogalmi keretében magyarázni.

Személyiség és politika A politikai viselkedés kutatása kezdetben a pszichológia klinikai hagyományából táplálkozott, amely a viselkedést állandó szükségletek és személyiségvonások termékének tekintette.

Navigációs menü

A politikai pszichológusok vizsgálódásának középpontjában a politikai vezetés kérdésköre állott. Ilyen kérdések merültek fel: Mi indítja az embereket politikai tisztség vállalására?

a nézőpontok hatása

Milyen tulajdonságok különböztetik meg a politikai vezetőket az átlagpolgártól? Milyen személyiségvonások vonzzák a választókat?

Account Options

Általában milyen tényezők és tapasztalatok határozzák meg a politikus személyiségét? Ezekre a kérdésekre a látásélesség éles növekedése leggyakoribb válaszok elsősorban a pszichoanalitikus kutatásból származnak.

Például LASSWELL átfogó elmélete szerint az énnel és az önbecsüléssel kapcsolatos fel nem oldott szorongás vezeti az embereket közhivatal vállalására, pszichés szükségleteik kielégítésének egyik eszközeként.

A politikai személyiség kérdésének vizsgálatával kapcsolatban két áramlat jelentkezett, az egyik történeti és minőségi, a másik, módszereit tekintve, inkább számszerűsí- tő.

a nézőpontok hatása

Az előbbi a pszichohistória egyes kiemelkedő politikai személyiségek klinikailag értelmezett életrajzait jelentette. Darabokra törted a szívem Mint például Lyndon Johnson, aki a közvélemény és a vezetőkörök fokozódó nyomása ellenére tovább növelte a katonai részvételt Dél-Vietnamban. A számszerűsítő irányultságú politikai pszichológia pedig megkísérelte számszerűsíteni jellemzően közvélemény-kutatási módszerekkelhogy egyes személyiségvonások milyen politikai magatartást eredményeznek.

Tartalomjegyzék

A személyiséget általában személyek közötti, csoportközi és általános kulturális folyamatok a látás fő ellenségei tekintették. Attitűdök és választás A személyiség, a kultúra és a szocializáció iránti korai érdeklődés természetes módon vezetett el az értékek és attitűdök vizsgálatához.

A politikai pszichológiai kutatás alapgondolata ebben a szakaszban az volt, hogy az emberek meghatározott pszichológiai állapotok így attitűdök elérésére törekszenek, amelyek én-jutalmazók, a szociális igazodást segítik, vagy más módon kielégítőek.

Például az önállóságra törekvő orvosok bírálhatják az államosított egészségbiztosítási sémákat és más intézkedéseket, amelyek az orvosi hivatás gyakorlását próbálják szabályozni.

Ezen a funkcionális nézőponton kívül más megközelítések is jelen voltak.

Darabokra törted a szívem... – Szakítás, fájdalom, gyógyulás

Történeti és politikai pszichológia Digitális Tankönyvtár A nézőpontok meghatározása A látás átmeneti javulása szürkehályoggal A gazdasági válság hatása az oktatásra Pedagógiai Folyóiratok A vélekedés-attitűd-viselkedés hármas tagozódásának hirdetői például azt feltételezték, hogy az attitűdök magyarázzák az egyének viselkedését, a különböző konzisztencia- és egyensúlyelméletek pedig azt sugallták, hogy az emberek tudatosan vagy tudattalanul ellentmondásmentes és összerendezett vélekedésmintákat alakítanak ki, hogy elkerüljék a pszichológiai bizonytalanságot.

A második világháború eseményei különösen az a jelenség, hogy közemberek szélsőséges mozgalmakat támogattak Európában az attitűdkutatókat a magyarázó változók körének kiterjesztésére kényszerítették. A politikai attitűdök környezeti befolyásoló tényezőiként a kulturális és személyiségtényezők mellett a tömegkommunikáció és a propagandakampányok hatását is vizsgálni kezdték.

a nézőpontok hatása

A háború után, a televízió elterjedésével, az információnak a választói magatartásra és a közvéleményre gyakorolt befolyása, valamint a különböző kampányüzenetek hatása váltak fontos kutatási témává.

A személyiségelméletek megközelítéséből kiindulva a politikai viselkedést belső viszonyulásokból, diszpozíciókból eredeztették, és a választói magatartás megértésében a csoporthoz tartozást, az ideológiát és a tartós politikai értékeket tartották központi jelentőségűnek.

A semleges nézőpont magyarázata

Így a szavazóknak a párttal való azonosulását tekintették a legfontosabb befolyásoló erőnek, amelyről úgy gondolták, hogy kialakulása viszonylag korai életkorra tehető.

Az attitűdök összhangjára való törekvés szerintük abban nyilvánul meg, hogy az egyének olyan attitűdöket és vélekedéseket fejeznek ki, amelyek megfelelnek a nézőpontok hatása párthoz a nézőpontok hatása kötődésüknek. Összegezve, ezek a kutatások a politikai attitűdöket diszpozicionális tényezőkre vezették vissza, ide értve a kulturális értékeket, személyiségvonásokat, csoportkötődéseket és az egyének más, viszonylag szilárd jellemzőit.

E változatos eszmefuttatások közös vonása, hogy úgy tekintettek az emberre, mint aki a konzisztenciára való erős törekvésnek engedelmeskedik.

Wikipédia: Semleges nézőpont - grafixa.hu

Megismerés és információfeldolgozás Amint már említettük, a második világháború után a szociálpszichológusok figyelmét az attitűdök kialakulásának, fejlődésének és változásának különböző kérdései kötötték le. Az ötvenes évek végén a nézőpontok hatása attitűdök konzisztenciaelméletei — a nézőpontok hatása például a disszonanciaelmélet — a kognitív pszichológia eredményeivel gazdagodtak.

a nézőpontok hatása

Az attribúcióelmélet egyre növekvő befolyásának hatására, a hetvenes évek végére a politikai pszichológusok fokozatosan elmozdultak a motiváción nyugvó érvelésektől amilyen az egyensúly- és disszonanciaelmélet a kognitív pszichológia irányába. A kognitív pszichológia nagyrészt mechanisztikus beszámolót kínál a politikai viselkedéssel kapcsolatban, amely a kognitív rendszer összetevőiben és struktúráiban gyökerezik.

A kognitív pszichológia hatására a politikai pszichológia a motiváción alapuló, vagy dinamikus magyarázatok helyett a kapacitásalapú vagy a szabályozási folyamatokból levezetett értelmezéseket kereste.

a nézőpontok hatása

Az ember információfeldolgozási képességének mechanikus vonatkozásai például a fogalmak tárolása a hosszú távú emlékezetben és az információ a nézőpontok hatása folyamata jelentek meg magyarázatként a politikai viselkedés diszpozicionális-motivációs elméleteivel vetélkedve. Ez a fejezet a politikai pszichológia kutatásának e legújabb a nézőpontok hatása foglalja össze. A rendelkezésre álló irodalom enciklopédikus és időrendi összefoglalása helyett a politológiában széles körben elterjedt három legfontosabb pszichológiai megközelítést tekintjük át.

Olvassa el is